Skip to main content

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Laarkerk Zuidlaren

(Protestantse gemeente in wording  Anloo- Zuidlaren)

Inhoud
Paragraaf Inhoud
   
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.4.

7.

Overige taken van kerkrentmeesters

Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

8

Overige bepalingen

 

                                                                                                      

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op  22 juni 2015 .

Inleiding

Deze Plaatselijke regeling (Laarkerk te Zuidlaren) is een uitbreiding/toevoeging op de        Ordinantiën van de Protestantse Kerk Nederland.

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad

1.1. Aantal ambtsdragers

De kerkenraad van de Laarkerk bestaat minimaal uit 8 ambtsdragers, te weten:

 1. predikant
 2. ouderlingen
 3. ouderlingen / kerkrentmeesters
 4. diakenen

§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers – algemeen

2.1.1. Stemrecht

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.1.2. Regels voor het stemmen

Stemming geschiedt  volgens de algemene regels voor  besluitvorming zoals neergelegd in ordinantiën 4-5. (Stemmen over zaken veelal mondeling, stemmen over personen schriftelijk)

2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.

§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1 Vacature

In het geval dat een vacature ontstaat wordt dit door de kerkenraad aan de gemeente bekend gemaakt. Deze bekendmaking vindt plaats zo mogelijk minimaal 3 maanden voor het ontstaan van de vacature.  Bij deze bekendmaking zal tevens aan de gemeente gevraagd worden kandidaten voor te dragen.
Zie de bijlage vervulling vacatures.

2.2.2  Kandidaatstelling

De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
De kerkenraad stelt een lijst samen met de namen van degenen die voor de vervulling van de vacature in aanmerking komen. Indien de lijst meer namen telt dan het aantal vacatures voor dat ambt, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden van de gemeente,    evt. gebruikmakend van een stembus.
De kerkenraad kondigt tijdens 2 erediensten, minimaal 2 weken voorafgaande aan de voorgenomen bevestiging, de naam/namen van de kandidaat/kandidaten af.

Indien er geen bezwaren tegen de kandidaatstelling bij de scriba zijn binnengekomen wordt de kandidaat als verkozen beschouwd.

2.2.3 Bevestiging 

De  bevestiging van ouderlingen en diakenen vindt zoveel mogelijk plaats in september.

2.2.4  Ambtstermijn 

De ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is vier jaar. . Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere omstandigheden afwijken na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering.

§ 2.3 Verkiezing van predikanten

( In gevolge ordinantie 3, artikel 4):

- De kandidaatstelling met het oog op de verkiezing geschiedt door de kerkenraad.
- In afwijking van het bepaalde in Ord.3-4-5 worden predikanten verkozen door de kerkenraad.
- De kerkenraad maakt de naam van de gekozene aan de gemeente bekend om haar goedkeuring te verkrijgen met het oog op de beroeping.
- Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

§ 3. De werkwijze van de kerkenraad

3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert in de regel zes maal per jaar.

3.2. De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 10 dagenvan te voren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 

3.3. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld. 

3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke termijn aan de gemeente bekend gemaakt. 

3.5. Verkiezing moderamen
De  jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september. Het moderamen bestaat uit 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 diaken en          1 ouderling-kerkrentmeester en 1 scriba.

3.6. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de preses, de plaatsvervanger (assessor) van de preses en de scriba aangewezen.

3.7. Verkiezing afvaardiging Federatieve kerkenraad (de Hervormde gemeente Dorpskerk te Zuidlaren, de Hervormde gemeente Magnuskerk te Anloo en de Gereformeerde gemeente De Laarkerk teZuidlaren).
In de vergadering genoemd in art 3.5. worden de vertegenwoordigers in de Federatieve kerkenraad verkozen. De afvaardiging bestaat uit 1 predikant, 2 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.

3.8. Afvaardiging Moderamen Federatieve kerkenraad
Uit het moderamen van de kerkenraad worden 2 leden afgevaardigd naar het Moderamen van de Federatieve kerkenraad.

3.9.De gemeente kennen in en horen over In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.10. Tot de vergaderingen van de kerkenraad kunnen gemeenteleden als toehoorder worden toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

3.11. Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7 sub g.

3.12. De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bij staan door de navolgende commissies:

 • Pastorale teams.
 • Commissie diaconaat
 • Commissie catechese en toerusting
 • Commissie themadiensten
 • Centrale jeugdraad
 • Commissie eredienst
 • Kosters en onderhoudsgroep
 • Commissie liturgisch bloemschikken

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht. (bijlage) 

§ 4.  Besluitvorming.(volgens Ord.4 art. 5) 

4.1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
4.2.  Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
4.3.  Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot. Stemming over zowel zaken als  personen geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.

§ 5. De kerkdiensten

5.1. De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Laarkerk, Stationsweg 159, Zuidlaren.
5.2. Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
5.3. Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden  toegelaten.
5.4. Het huwelijk en andere levensverbintenissen.
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin het huwelijk wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 4 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn.

Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen.
Alleen een naar burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis tussen 2 personen waarvan door een ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van registratie is opgemaakt – dienende als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente – kan worden gezegend.

§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk

6.1.1. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 3 leden.

6.1.2. Van de drie kerkrentmeesters zijn er minimaal twee ouderling.

6.1.3. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per jaar voor 1 oktober.

6.1.4. Plaatsvervangers

In de vergadering, genoemd in art. 6.1.3. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.1.5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een administrerend kerkrentmeester aan, die belast wordt met de boekhouding van het college of maakt gebruik van de diensten van een administratiekantoor.

6.1.6. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de wijkraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn de voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als plaatsvervanger.

6.1.7 Bij gezamenlijk gemaakte kosten draagt elke bij de federatie aangesloten kerkenraad naar rato van de predikantplaatsen bij.
In individuele gevallen kan het gemeenschappelijke college van kerkrentmeesters hiervan afwijken. 

§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal 

6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit minimaal 3 leden.

6.2.2.. Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
De verkiezing van de voorzitter, secretaris en penningmeester geschiedt eens per  jaar voor 1 oktober.

6.2.3.  Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 6.2.2. , worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.

6.2.4.  Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het college.
Indien het college niet in staat is uit haar midden een administrateur te kiezen, dan kan een administrateur aangewezen worden.
De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing. 

6.2.5. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting tot een maximaal bedrag van 10.000  euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd..
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.

§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster

6.3.1. De kerkenraad stelt gemeenteleden in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening. Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad. 

§ 6.4  Overige taken kerkrentmeesters

6.4.1De koster        
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een aantal personen die op vrijwillige basis gezamenlijk de functie van de koster uitoefent. Dit geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters. 

6.4.2.  Het kerkgebouw
1.  Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad.
2. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
3. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald.

§ 7. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

7.1. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling vindt plaats met in achtneming van Ordinatien 4, art. 7, lid 2.

plaatselijk regeling laarkerk zuidlaren

§ 8. Overige bepalingen

8.1. De Laarkerk is onderdeel van de Protestantse gemeente in wording Anloo-Zuidlaren.

8.2. De gang van zaken binnen de federatie in wording is geregeld in de samenwerkingsovereenkomst en de plaatselijke regeling van de federatie..

8.3. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het moderamen afwijken van het bepaalde in deze plaatselijke regeling na de kerkenraad te hebben gehoord.

Ondertekening

Aldus te Zuidlaren vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van    22 juni 2015          

Bijlagen

Kaart van indeling secties (bij het voorblad van de regeling)

Rooster van aftreden ambtsdragers (bij § 2.2.)

Het rooster van aftreden wordt jaarlijks in de eerste vergadering van September vastgesteld. 
Conform onze Plaatselijke regeling wordt de volgende procedure en tijdsplanning gehanteerd:

1.         Januari/februari  vaststellen vacatures Wijkraad
2.         maart :  publicatie van de ontstane vacatures in Samenklank en tweemaal in de zondagsbrief en afkondigingen
3.         maart : presentatie op gemeenteavond
4.         april: voortgangsbespreking Moderamen
5.         half april: einde indieningstermijn kandidaten
6.         half april : Bespreking kandidaten door Wijkraad, vaststellen voordracht
7.         Mei : publicatie in Samenklank en tweemaal in zondagsbrief en afkondigingen
8.         laatste dag mei : Sluiting termijn bezwaar.
9.         juni: Beslissing op bezwaren, indien geen verkiezing noodzakelijk is, voor gekozen verklaren kandidaten.
10.       September: Bevestiging verkozen ambtsdragers, afscheid vertrekkende ambtsdragers.

Instructie archiefbeheer (bij §3)

Nog vast te stellen

Instructies commissies (bij § 3)

Met bepalingen omtrent samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de verantwoording aan de kerkenraad e.d.
Nog vast te stellen

Klik op het Organogram voor een vergroting

Organogram Laarkerk juni 2015