Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  12 juli - VluchtelingenWerk Nederland
  VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Met duizenden vrijwilligers worden asielzoekers ondersteund in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten.
  Tijdens de asielprocedure wordt asielzoekers ondersteuning geboden. VluchtelingenWerk zit bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en helpt hen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.
  Door de komst van meer vluchtelingen naar Nederland zijn goede begeleiding en snelle integratie belangrijker dan ooit. De projecten en de duizenden vrijwilligers ondersteunen vluchtelingen om hun plek in onze samenleving te vinden.

  19 juli - Dorcas
  Dorcas zet zich in voor gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Dat alles in een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.
  Niet ieder mens heeft dezelfde kansen en mogelijkheden. Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is, en redt levens wanneer die worden bedreigd. Kansen worden gecreëerd in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken.
  Dat doet Dorcas, vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen, daar waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering.

  26 juli - Studentenpastoraat
  De Protestantse Kerk in Nederland beschouwt het studentenpastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar roeping en verantwoordelijkheid. Vorig jaar heeft de generale synode besloten om vanaf 2020 het studentenpastoraat op projectbasis in te richten. Dit houdt in dat alle huidige studentenpastoraten en nieuwe studenteninitiatieven een subsidie kunnen aanvragen voor een projectplan van maximaal vijf jaar. Doel van deze nieuwe flexibele projectstructuur is om het studentenpastoraat kwalitatief toekomstbestendig te maken.

  2 augustus - Voedselbank
  U kunt nog steeds de Voedselbank ondersteunen. Dit kan zowel financieel als met het brengen van producten. De inzameling is op vrijdagavond in de Zijbeuk, maar kan ook weer bij de diensten in de drie kerken. De Voedselbank heeft onze ondersteuning hard nodig.

  9 augustus - Beautiful Kidz Namibia
  Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katutura van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met een dagopvangcentrum.
  Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de hiv/aids epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van aids overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dunbevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan.

  16 augustus - Kerk in Actie Rwanda
  Kerk in Actie ondersteunt de kerk in Rwanda bij de hulp aan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. Allen worden actief bij de kerk betrokken en krijgen ondersteuning bij hun opleiding en bij het vinden van werk. Maar ook worden de problemen als armoede, geweld en werkloosheid aangepakt door gerichte trainingen. We collecteren voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2020 PKN Anloo - Zuidlaren