Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  16 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Vluchtelingenwerk
  De afgelopen twee jaar hebben we een aantal keren gecollecteerd en activiteiten georganiseerd voor vluchtelingen die hier in de omgeving verblijven.
  Onze diakenen zijn betrokken bij het werk van INLIA, de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen en statushouders. 
  Zeer recent is besloten om de TUVO (Tussenvoorziening) in Eelde voort te zetten. In het pand van de voormalige Dutch Flight Academy worden erkende vluchtelingen gehuisvest, die in afwachting van de sleutels van hun nieuwe woning, alvast worden voorbereid op hun deelname aan de Nederlandse samenleving. Deze statushouders doorlopen een intensief participatie- en inburgeringstraject en stromen daarna door naar een woning in een Drentse gemeente.

  Een oproep van INLIA voor ondersteuning aan deze voornamelijk Syrische gezinnen (ca. 65 personen) is onlangs gericht aan onze kerken. De diakenen zullen hieraan namens onze kerken vorm en inhoud geven.
  Waar kunt u dan concreet aan denken? Wat voorbeelden.
  - Kom al vóór de verhuizing kennismaken met de vluchtelingen, terwijl die nog in Eelde verblijven.
  - Organiseer een kennismakingsbezoek aan hun nieuwe gemeente, een ‘toeristische rondrit’, gecombineerd met een bezoek aan voorzieningen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het zwembad, een sportvereniging, etc. Maak ze bekend met datgene wat in hun nieuwe gemeente van nut en waarde kan zijn. Als er op de desbetreffende dag nog een leuke activiteit is, kunnen ze daarmee misschien kennismaken.
  - Doe mee in de TUVO aan de daar voor de inburgering regelmatig georganiseerde activiteiten zoals Meet&Eat, TUVO Talks, kinderen voorlezen, spelletjes doen, enz.
  - Ook is er behoefte aan specifieke (tweedehands) spullen zoals kinderfietsjes, lapjes stof voor de naailessen, kinderspeelgoed, boxen en wipstoeltjes voor kleine kinderen. Er zijn namelijk nu veel meer gezinnen met kleine kinderen dan tijdens de eerste periode.
  Als u hieraan invulling wilt geven, kunt u zich bij een van de diakenen melden.
  Om deze activiteiten mede mogelijk te maken collecteren we vandaag voor het vluchtelingenwerk in onze directe omgeving. 

  23 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk 
  Vandaag wordt er in onze kerken gecollecteerd voor Kerkomroep. Waar vroeger de kerkdienst wekelijks via de bandrecorder, een andere geluidsdrager of via de kerkradio kon worden beluisterd, kunnen we vandaag de dag thuis via internet de wekelijkse kerkdienst van onze kerk persoonlijk bijwonen. In Mozaiek wordt daar ook gebruik van gemaakt en kunnen bewoners samenkomen in de kerkzaal om de dienst gezamenlijk bij te wonen.
  Om deze voorziening in stand te kunnen houden, vragen wij vandaag uw bijdrage.

  24 december - Magnuskerk - Stichting Helper
  Stichting Helper is de opvolger van 'De arme kant van Aa en Hunze' en ontstaan voor en door diaconieën in onze gemeente. Elk jaar worden in december door de diakenen van de plaatselijke kerken kerstpakketten verspreid onder minima en andere mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In Aa en Hunze gaat het om ongeveer 140 huishoudens. Voor de kosten daarvan vragen we uw bijdrage. Mocht u een bijdrage willen overmaken, dan kan dat via NL67 RABO 0321 8104 14 t.n.v. Stichting Helper.
  Dorpskerk en Laarkerk - Kerstattenties minima
  In de tijd rond kerst vraagt de diaconie uw aandacht voor de mensen in onze directe omgeving, die moeten rondkomen met een minimaal inkomen. Om in deze dagen toch iets extra’s te kunnen aanbieden, hebben we in Tynaarlo een boodschappenbonnenactie. Met deze kleine tegemoetkoming kan men iets extra’s kopen voor de feestdagen, maar vooral is er de erkenning dat wij vanuit de kerken ook denken aan diegenen die het moeilijk hebben om rond te komen.
  Tijdens de kerstnachtdienst willen we hieraan met gebed en gebaar gerichte aandacht geven.

  25 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - KIA, Kinderen in de knel
  Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
  De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
  Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Deze delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen de kerken en organisaties ervoor dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorziening
  Dat Kerst 2018 een beetje licht mag brengen in de situatie van Syrische vluchtelingenkinderen.

  30 december - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - voedselbank 

  31 december - Dorpskerk - Sensoor
  Sensoor is een organisatie die via ca. 1100 vrijwilligers en 25 vestigingen 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar is voor een ‘gesprek van mens tot mens’.
  In elk mensenleven zijn er van die momenten dat je het even niet meer weet. Vaak lucht het enorm op als je er met iemand over praat. Het is het verschil tussen gehoord worden of geen uitweg weten, tussen erbij horen en sociaal isolement, tussen een handreiking en alleen aan je lot overgelaten zijn. De gesprekken gaan over eenzaamheid, relaties, leven en dood. Het doel van de gesprekken is mensen te helpen, zodat zij hun leven weer op orde krijgen. Naast een overheidssubsidie is de hulpdienst aangewezen op giften, bijdragen van donateurs en fondsen. Met deze collecte willen we de hulpdienst een steuntje in de rug geven.

  6 januari - Magnuskerk - voedselbank
  Dorpskerk en Laarkerk - Help Mij Leven
  Brazilië is een land van uitersten. Slechts een klein deel van de bevolking bezit alle rijkdommen van het land en het overgrote deel van de bevolking leeft in armoede. Het platteland loopt leeg en mensen belanden in de stad op zoek naar werk. Veel kinderen leven daardoor op straat om wat bij te verdienen. Het recht van de sterkste is op straat letterlijk van toepassing. Bedelen, stelen, vechten, strijden om eten of drinken, terpentine en drugsgebruik om de honger en de angst niet te voelen. Het behoort tot de dagelijkse levensomstandigheden van straatkinderen. Stichting Help Mij Leven, onder leiding van de Nederlander Robert Smits, tracht door intensief straatwerk het verschil voor levens te maken.

  13 januari - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Kerkomroep
  Zie de informatie bij de collecte van 23 december.

  20 januari oecumenische dienst Laarkerk - Diaconaal project Alafaya, Ghana
  De Alafya Foundation Ghana heeft zijn oorsprong in Sunyani.
  Daar is een tehuis voor weeskinderen opgericht dat wij in ons jaarproject 2018/2019 financieel willen helpen, zodat de stichting daarmee een wens in vervulling kan brengen en het gebouw kan uitbreiden. In dit tehuis waar de kinderen kunnen leven en wonen, krijgen ze ook studiebegeleiding. Vaak gedaan door jonge studenten/stagiaires. ’s Avonds, voor de kinderen naar bed gaan, wordt er bewust geprobeerd om aandacht te hebben voor elkaar, met eenvoudige bijbelverhalen, bidden en praten. Op zondag gaan de kinderen tijdens de kerkdienst naar de zondagsschool.
  Het tehuis bestaat intussen al een aantal jaren en de begeleiding bestaat, naast autochtone mensen, veelal uit studenten/stagiaires uit de hele wereld. Momenteel verblijven deze gedurende hun stageperiodes, zonder enige vorm van privacy, tussen de kinderen. Dit is een ongewenste situatie.
  Daarom zijn er plannen gemaakt om een verdieping op het tehuis te bouwen waar kamers voor medewerkers en stagiaires kunnen worden gerealiseerd. Er is echter op dit moment geen geld voor de nodige uitbreiding van het gebouw. Om de plannen te kunnen uitvoeren is een bedrag nodig van ca. € 4500. Een geldbedrag dat wij als kerken van Anloo - Zuidlaren bijeen hopen te brengen.

  Raad van Kerken in Nederland

  De missie van de Raad van Kerken is het bevorderen van de oecumenische dialoog
  en van de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke benadering. Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op de agenda. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraadgroepen en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken van de Raad en daarbuiten participeren. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.
  In veel provincies en steden zijn ook provinciale en lokale Raden van Kerken (waaronder de Raad van Kerken Zuidlaren - Anloo), die ter plaatse de missie van de Raad vorm geven.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.