Toelichting op de te houden collectes

 • 26 september - Vredeswerk in Israël en Palestina: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
  In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, de christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse, en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël.

  3 oktober - Kerk en Israël
  Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
  De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
  Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels van geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
  Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek, gericht op het leren aangaan van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

  10 oktober - Laarkerk - Jong Protestant Geloofsopvoeding
  Opvoeden doe je niet alleen
  Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestant heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten.
  Dorpskerk - Voedselbank
  Vandaag staat de collecte voor de voedselbank op het rooster van de Dorpskerk.
  Maandelijks worden de inzamelingen gehouden om de voedselvoorraad voor de aangesloten families helpen op peil te houden. Deze hulp is ook in deze tijd broodnodig en noodzakelijk.
  Naast de voedselpakketten is ook ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de organisatie en de logistiek te ondersteunen. Middelen die het mogelijk maken om het voedsel te kunnen ontvangen en te distribueren. Om de organisatie ook voor dit jaar te ondersteunen willen we hiervoor deze collecte bestemmen.
  Magnuskerk - Pastorale bezoekcommissie
  De commissie bestaat uit ongeveer twintig pastorale medewerkers en vergadert vijf keer per jaar.
  De taken van de leden:
  - het bezoeken van nieuwingekomenen
  - het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte, ouderdom e.d.
  - het bezoeken van gemeenteleden bij feestelijke en blijde gebeurtenissen
  - het onderhouden van contacten tussen predikant en gemeente
  - het verzorgen van kerstattenties, in overleg met de partnergemeenten
  - het organiseren van een kerstviering in de Zetstee
  Op dit moment experimenteren we met een zanguurtje op de woensdag, 1 x per twee maanden, we kijken na de vakantie of dit een vervolg krijgt.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen
  (Waar geen kerken worden genoemd, wordt in alle drie de kerken voor dezelfde doelen gecollecteerd)

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
       
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren