Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  21 oktober - Magnuskerk en Laarkerk - Eigen kerkenwerk
  In onze kerken organiseren we vele pastorale activiteiten voor de gemeenteopbouw. Werken aan de basis van onze gemeente is nodig om het huidige kerkenwerk in zijn volle breedte te kunnen voortzetten. Vandaag vragen wij hiervoor uw bijdrage.

  Dorpskerk - Stichting COLT
  Het Colt Kindertehuis in Cambodja geeft onderdak aan maximaal 30 kinderen. De meeste kinderen leefden tot enige tijd geleden op straat omdat ze mishandeld zijn of geen ouders meer hebben. Door het leven op straat konden zij niet lezen of schrijven. Colt heeft daar verandering in gebracht door te zorgen voor de gehele verzorging en scholing. Alle kinderen gaan naar de basisschool en krijgen bijles in de Colt-school. De dagelijkse verzorging komt voor rekening van Cambodjaans personeel maar wordt door Nederlandse vrijwilligers ondersteund.

  28 oktober - Magnuskerk - Stichting Naar school in Haïti
  Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede. Daarom begon Marijke Zaalberg in 1998 in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van de stichting. Inmiddels is deze uitgegroeid tot een school voor 800 kinderen met een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. De kinderen krijgen iedere schooldag een warme maaltijd. Ook worden projecten opgezet om de leefomstandigheden voor mensen in de omgeving te verbeteren.

  Laarkerk - Hervormingsdag: De kerk als goede buur
  In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

  Dorpskerk en Laarkerk - Nederlands Bijbelgenootschap
  Het Nederlands Bijbelgenootschap is een onafhankelijke vereniging van leden die het van belang vinden dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Met het motto ‘Wij een Bijbel, zij een Bijbel’ werft het NBG gelden voor bijbelverspreiding wereldwijd vooral voor mensen die zelf geen Bijbel kunnen betalen. Ook spant het NBG zich in om de Bijbel voor iedereen toegankelijk te maken.

  4 november - Magnuskerk - Groene kerk
  Climate Stewards, een organisatie die op verschillende plaatsen in de wereld bossen plant om CO2 op te slaan.

  Dorpskerk en Laarkerk - Kerk in Actie Zendingswerk
  Deze zondag staat het werk van Kerk in Actie in het teken van Brazilië. Dit land telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben deze enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig conflicten waarbij indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan.
  Nienke Pruiksma is vanuit Nederland uitgezonden en verbonden aan het COMIN, de organisatie die de inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten.

  11 november - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Voedselbank
  De gezamenlijke diaconieën hebben zo’n zes jaar geleden het initiatief genomen om een uitgiftepunt van de voedselbank te realiseren in Zuidlaren. Dit loopt nu tot aller tevredenheid, het aantal afnemers wisselt. Maandelijks worden er levensmiddelen of verzorgingsartikelen ingezameld voor de voedselbank door de drie kerken. De distributie is in handen van de voedselbank, zij screent ook de afnemers. Daarnaast steunen de diaconieën de voedselbank met specifieke acties (bijvoorbeeld bij supermarkteten) en inzameling van gelden. Zo ook in deze dienst: de opbrengsten komen ten goede aan de voedselbank in Zuidlaren en worden in overleg besteed.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  A.H. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  Tel: 050 409 4470

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

© 2018 PKN Anloo - Zuidlaren | Alle rechten voorbehouden.