Toelichting op de te houden collectes

 • diaconie pkn anloo zuidlaren

  12 januari - Magnuskerk en Dorpskerk - Collecte voor de stichting ‘Help mij leven’
  ‘Help mij Leven’ is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met nood wordt vooral bedoeld gebrek: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), gebrek aan onderwijs, gebrek aan toekomstperspectief.
  In 1988 is ‘Help mij Leven’ opgericht om het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. De belangrijkste taken van de stichting in Nederland zijn om hiervoor fondsen en vrijwilligers te werven naast voorlichting en pr.

  19 januari - Magnuskerk en Dorpskerk - Bloemenfonds
  Dankzij het bloemenfonds staat er elke zondag een fleurig boeket voorin de kerk dat na afloop als een groet van de gemeente bij iemand wordt gebracht, die een hart onder de riem kan gebruiken. Ook wordt het liturgisch bloemschikken uit het bloemenfonds bekostigd.

  Laarkerk - Een goed verhaal
  Het jaarthema van de PKN is ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de Maand van de Spiritualiteit is deze collecte voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

  26 januari (oecumenische dienst in de Laarkerk) - De lokale afdeling van De Zonnebloem (eerste collecte)
  Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van De Zonnebloem komen graag langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Ook organiseren ze verschillende activiteiten voor volwassenen met een lichamelijke beperking.

  Raad van Kerken (tweede collecte)
  De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin zeventien kerken officieel samenwerken. Ze zet zich in voor de bestrijding van armoede in Nederland, een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland en voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten. Met uw bijdrage geeft u de kerken gezamenlijk een gezicht en maakt u het mogelijk dat de kerken zich samen inzetten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving

  2 februari - Magnuskerk en Dorpskerk - Werelddiaconaat
  Door de wereldwijde klimaatverandering is boer zijn in het noorden van Oeganda steeds moeilijker. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

  Laarkerk - Jeugdwerk, landelijk en lokaal
  De collectes in de Laarkerk zijn vandaag bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte is voor het eigen jeugdwerk, de eerste voor de landelijke organisatie JOP. Deze biedt ondersteuning voor iedereen binnen het kerkelijke jeugdwerk, zodat gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde. JOP organiseert activiteiten waar je met jeugd bij aan kunt sluiten, zoals Sirkelslag en de PaasChallenge, verzorgt materialen voor catechese of andere bijeenkomsten en traint jeugdwerkers.

  9 februari - Magnuskerk, Dorpskerk en Laarkerk - Stichting Pikulan
  Stichting Pikulan steunt projecten op het gebied van gezondheid, economie en educatie in Indonesië. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning van kinderen om naar school te kunnen, een kraamkliniek met EHBO-post en een dorp voor leprapatiënten. Pikulan werkt samen met kleinschalige projecten die drijven op vrijwilligers uit de lokale gemeenschappen. De activiteiten zijn gebaseerd op een christelijke grondslag.

  16 februari - Dorpskerk en Laarkerk - Werelddiaconaat 
  De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelzone: een extreem kwetsbare regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. Boeren worden ondersteund om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen en noodhulp wordt geboden aan vluchtelingen in de regio.


  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

   

 • Magnuskerk
  B. Westerdijk
  Zuidlaarderweg 80
  9468 AH Annen
  Tel: 0592 274150

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren