• Collectes

   19 maart - KiA Missionair werk ‘Ontdekken in de kliederkerk’ 
  Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken (zoals onder andere in Zuidlaren) zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

  26 maart - KiA Werelddiaconaat ‘Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren’
  In Bangladesh, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, is de werkloosheid hoog. Samen met partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ondersteunen we jongeren bij het vinden van werk en helpen we vrouwen hun inkomen te verhogen via een ingenieus kooktoestel.
  Leer-werktrajecten voor jongeren
  Veel jongeren in Bangladesh hebben moeite om werk te vinden. Dat komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Samen met partnerorganisatie CCDB gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
  Meer inkomen voor vrouwen
  CCDB ondersteunt ook vrouwen om hun inkomen te verhogen, via een ingenieus kooktoestel. Dit kooktoestel zet het gestookte hout en groenafval voor 50% om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Vrouwen mengen dit restproduct met organische mest van hun vee en verkopen de biochar vervolgens als een natuurlijke bodemverrijker, die CO2 opslaat in de bodem en zo uitstoot vermindert. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op en houdt water langer vast. Dat is een groot voordeel in perioden van droogte. Daarnaast slaat biochar CO2 langdurig, wel zo'n 1000 jaar, op in de bodem, waardoor CO2-uitstoot wordt verminderd. Het is daarmee zeer milieuvriendelijk: erg welkom in een land dat hard getroffen wordt door klimaatverandering en natuurrampen.

  2 april - PKN Kinderen en Jongeren ‘PaasChallenge: terug naar de tijd van de bijbel’
  Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in, in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

  6 april - Witte Donderdag - KiA Werelddiaconaat ‘Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen’
  Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

  9 april - Pasen - Exodus
  Stichting Exodus begeleidt ex-gedetineerden naar een stabiele plaats in de maatschappij. Uitgangspunt is, hoezeer ook een mens gedurende het leven beschadigd is geraakt, het begin van herstel ontstaat als de mens ‘als hele mens gezien wordt’. Daarbij is er ook aandacht voor het gezin van de gedetineerde: Ongeveer 25.000 kinderen in Nederland hebben een ouder in detentie. Hierdoor missen zij een groot deel van hun kindertijd hun vader of moeder. Vaak geeft dat problemen die soms tot in de volwassenheid blijven.
  Tijdens het herfstkamp bouwen gedetineerden aan een betekenisvolle rol in het leven van hun kind. Het kind staat centraal en er wordt gewerkt aan het versterken van de band van de kinderen en hun gedetineerde vader. Overdag brengen de kinderen tijd door binnen de muren van de PI (penitentiaire inrichting). Aan het eind van de middag gaan ze naar een kampeerboerderij vlakbij. Daar kunnen ze een spelletje doen, wandelen of sporten. In de avond eten de kinderen samen met de vrijwilligers.

  16 april - Bloemenfonds
  Dankzij het bloemenfonds staat er elke zondag een fleurig boeket voorin de kerk dat na afloop als een groet van de gemeente, bij iemand gebracht die een hart onder de riem kan gebruiken. Ook wordt het liturgisch bloemschikken uit het bloemenfonds bekostigd.

  23 april - Stichting Pikulan
  Stichting Pikulan is een kleinschalige stichting die vanuit Drachten en Surhuisterveen projecten in Indonesië steunt op het gebied van gezondheid, economie en educatie. Bijvoorbeeld in de vorm van financiële ondersteuning van kinderen om naar school te kunnen, een kraamkliniek met EHBO-post en een dorp voor leprapatiënten. Ook verstrekt de stichting microkredieten. De stichting richt zich op de allerarmste medemens in Indonesië in alle lagen van de bevolking, ongeacht religie of herkomst.
  Elk project wordt ondersteund met persoonlijke begeleiding van één van de Nederlandse promotors. De Indonesische projectleiding draagt zorg voor de uitvoering samen met vrijwilligers uit de lokale projecten.
  De kleinschalige projecten worden eens per twee jaar bezocht om de resultaten van de inspanningen ter plaatse te bekijken en afspraken te maken voor de komende jaren. De kosten van de reis worden door de deelnemers zelf betaald. Pikulan onderscheidt zich doordat alle medewerkers geheel vrijwillig meewerken en geen salaris ontvangen. Met een kringloopwinkel worden extra inkomsten voor de projecten verworven.

  Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen,
  uw diakenen

  Magnuskerk  Laarkerk  Dorpskerk 
  Diaconie : Diaconie: Diaconie:

  NL19 RABO 0302 9039 41
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.

  NL73 INGB 0667 5962 59
  t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
   
  NL94 RABO 0376 0008 21
  t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

  Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters: Kerkrentmeesters:

  NL31 RABO 0373 7152 77
  t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Anloo/Annerveen
  o.v.v. collectedoel en datum.  
  NL65 RABO 0376 0814 65
  t.n.v. Gereformeerde kerk Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 
  NL98 RABO 0376 0021 07
  t.n.v. Hervormde Gemeente Zuidlaren
  o.v.v. collectedoel en datum. 

   

 • Collectebonnen

  Magnuskerk
  A. Dijkstra
  Lijsterbeslaan 6
  9471 PD Zuidlaren
  050 409 44 70

  Laarkerk
  Verkoop op de 1e zondag van de maand voorafgaand aan de dienst in de Meent.

  Dorpskerk
  Chr. Van Dam
  Dorpstraat 64 B
  Zuidlaarderveen
  Tel. 0598 390056

  Vooraf graag telefonisch bestellen en zelf afhalen.
  Betaling op rekening NL98 RABO 0376 0021 07 t.n.v. de Dorpskerk Zuidlaren.

Kerkdiensten

Magnuskerk
26 mrt 2023
10:00 uur

 ds. B. Altena
 vijfde zondag veertigdagentijd
 kerkomroep
 Collecte

Laarkerk
26 mrt 2023
10:00 uur

 mevr. Ch. van der Veer
 vijfde zondag veertigdagentijd
 Kerkdienstgemist
 YouTube
 Collecte

Dorpskerk
26 mrt 2023
10:00 uur

 ds. R.J. ten Have
 vijfde zondag veertigdagentijd
 Kerkomroep
 YouTube
 Collecte


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren