Skip to main content

College van Diakenen Laarkerk - Zuidlaren

ANBI PKN Anloo - ZuidlarenDe Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een gift aan een ANBI mag in mindering worden gebracht op de Inkomstenbelasting. De erkenning als ANBI is vastgelegd in een groepsbeschikking van de Belastingdienst aan de PKN te Utrecht en deze is van toepassing op alle tot de PKN behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). 

De GEREFORMEERDE KERK ZUIDLAREN en haar Diaconie zijn op grond van de groepsbeschikking derhalve een ANBI. Aan de erkenning van ANBI zijn door de overheid een aantal transparantie-eisen ten aanzien van bestuur, beleid, beloning, doel, beleidsplan en financiën verbonden. De invulling daarvan treft u hieronder aan: 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI (Diaconie) : Diaconie GEREFORMEERDE KERK te Zuidlaren
RSIN/ Fiscaal nummer : 824120693
KvK: 76440427
Postadres : Stationsweg 159, 9471 GP ZUIDLAREN
E-mail : voorzittercvd@laarkerk.nl

De Gereformeerde Kerk te Zuidlaren is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“ (Ordinantie 1, artikel 1).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde PKN.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren en op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren. 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de WIJKRAAD en wordt gevormd door de ambtsdragers, die worden gekozen uit en door de leden van de kerkelijke gemeente. De Wijkraad van de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren kent 19 leden. Onder de Wijkraad vallen de pastorale teams, het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Het dagelijks bestuur (Moderamen) bestaat uit de voorzitter van de Wijkraad, de assessor, de scriba, een predikant, de voorzitter van het college van Kerkrentmeesters en de voorzitter van het college van Diakenen.
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het college van Diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de onder haar vallende werkgroepen en commissies, zoals de Rommelmarkt Commissie.
De Wijkraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Wijkraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

Sinds 29 november 2008 vormt de GEREFORMEERDE KERK te Zuidlaren een federatie met de Hervormde Gemeente Zuidlaren en met de Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen, met als doel de samenwerking tussen de 3 kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. Binnen de federatie noemt de Gereformeerde Kerk zich LAARKERK.
In de hierna volgende tekst wordt onder LAARKERK de GEREFORMEERDE KERK te Zuidlaren en omgekeerd verstaan. 

C. Beleidsplan
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden onder: 'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'.
Het beleidsplan van de Laarkerk kunt u vinden onder op onze website: Samen-over ons het jaarplan vindt u onder: Laarkerk jaarplan

D. Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid verwijzen wij kortheidshalve naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden
Leden van de Wijkraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De Laarkerk heeft geen medewerkers in loondienst. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen.

E. Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

F. Verslag van activiteiten
De Wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Wijkraad. De vele activiteiten die in de Laarkerk of in Federatief verband plaatsvinden worden gepubliceerd in ons maandelijks kerkblad “Samenklank”.
Bovendien wordt verslag gedaan op de website PKN Anloo-Zuidlaren. 

G. Verkorte staat van Baten en Lasten
Algemeen:
De kosten die de PKN Anloo-Zuidlaren in federatief verband maakt (Centrale Jeugdraad, Cantorij, Raad van Kerken) worden in een netto-verrekening volgens een vastgestelde verdeelsleutel omgeslagen (52% Laarkerk Zuidlaren, 32% Dorpskerk Zuidlaren en 16% Magnuskerk Anloo) en in de desbetreffende begroting en jaarrekening opgenomen.

Verkorte staat van Baten en Lasten DIACONIE:
Onderstaande verkorte staat van Baten en Lasten geeft in de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

ANBI rapport

pdfBegroting Diaconie Laarkerk 2021.pdf