• Start

Kerkbalans 2020

kerkbalans pkn anloo zuidlaren 2020In januari gaat de Actie Kerkbalans 2020 weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken de kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke gemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren voor hun eigen kerk. De kerk krijgt geen subsidie en is daarom voor onderhoud van gebouw(en), de koffie, personeel en maatschappelijke projecten afhankelijk van de bijdrage van haar leden, van mensen zoals u.

Voor de campagne van 2020 is het thema 'Geef voor je Kerk'. De actieperiode loopt landelijk van 18 januari t/m 1 februari 2020.

Geef je om je kerk? Doe dan mee en geef ruimhartig. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Namens de Colleges van Kerkrentmeesters,
Magnuskerk - Anne Schreur anneschreur@pknanloozuidlaren.nl
Laarkerk - Jan Groenewold kerkbalans@laarkerk.nl
Dorpskerk - Bert Verboom bertverboom@pknanloozuidlaren.nl

Magnuskerk
De vrijwilligers van de Magnuskerk worden gevraagd de enveloppen op donderdagavond 16 januari 2020 op te halen in de en de antwoordenveloppen in te leveren op maandagavond 3 februari. Op beide avonden in de Magnuskerk tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Laarkerk
De vrijwilligers die helpen bij de actie Kerkbalans kunnen hun enveloppen
maandag 20 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur ophalen in de Meent
Inleveren van de formulieren: Donderdag 30 januari tussen 19.00 en 20.00
uur.

Dorpskerk
De vrijwilligers van de Dorpskerk worden uitgenodigd om op woensdag 15 januari de enveloppen op te halen. Deze graag weer inleveren op woensdag 29 januari. Beide dagen tussen 19.00 en 20.00 uur in de Zijbeuk. 

Periodieke gift
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften, dus ook uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de kerkelijke gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal €60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift? Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Voor een periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris. U kunt een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeenten bieden die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kies u ervoor dit belastingvoordeel (of een deel hiervan) ten goede te laten komen aan uw gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het overwegen waard.

Voor meer informatie kan u bij bovenstaande vertegenwoordigers van de college van Kerkrentmeesters van uw betreffende kerk terecht. 

Running Dinner voor Wijk Zuid in 2020

kookcafe pkn anloo zuidlarenNet als vorig jaar zal het Pastoraal team sectie Zuid ook in 2020 weer een running dinner organiseren. We hebben dit gepland op vrijdag 17 janauri 2020.

Gemeenteleden die wonen in Wijk Zuid van de Laarkerk, en de wijken Zuides, Winkelakkers en Schuilingsakkers van de Dorpskerk worden van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.

U kunt zich opgeven als deelnemer en/of als kookadres, (bij voorkeur per email ) uiterlijk 5 januari a.s.
Voor verdere informatie: 4095427; e-mail: ouderlingsectiezuid@laarkerk.nl

Kennismaken met TVG? In Assen kan dat!

theologische vorming pkn anloo zuidlarenDe cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteres-seerden (afgekort TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belang-stellenden na de eerste week van 2020. Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 uur. cursus behalve in de schoolvakanties.

Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel pastoraat.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cur-sisten, geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van pelgrima-ge? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel gevaarlijke onder-neming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020?

Waar: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd: Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info: Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com
Website: Zie onder www.tvgassen.nl
Welkom: Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van harte welkom en koffie/thee met iets lekkers staat klaar!

Digitale kalender veertigdagentijd

digitale kalender pkn anloo zuidlarenKomende winter gaan we benutten voor het maken van onze eigen digitale veertigdagentijdkalender! Een kalender die voorafgaand aan de veertigdagentijd op onze website komt te staan met allerlei Bijbelteksten en foto’s. Het idee is opgedaan op een intercollegiale diaconale bijeenkomst in Borger.
Zowel de suggesties voor Bijbelteksten als de digitale foto’s ontvangen we graag van jullie! Over de haalbaarheid van een ‘papieren kalender’ denken we nog na. Het thema van de veertigdagentijd 2020 is: ‘Sta op!’

Welke Bijbelteksten raken, bemoedigen, spreken aan en/of passen bij de veertigdagentijd en dit thema? Laat het ons weten! Dat kan via de mail (zie hieronder), maar verzoekjes kunnen ook worden ingediend bij onze pastorale medewerkers en/of predikant.

Ook foto’s die aansluiten bij dit thema en zijn genomen in de omgeving van Anloo/Zuidlaren zijn van harte welkom! ‘Oude’ foto’s kunnen worden ingediend, maar ook nieuwe. Nieuwe die u op eigen gelegenheid maakt, maar u kunt ook met een groepje collega fotografen op pad: er is namelijk een pknanloozuidlaren fotoclub! Wat u ook heeft: telefoon, compact camera, digitale spiegelreflexcamera (waar u al wel of niet mee overweg kunt), u kunt bij ons terecht om samen foto’s te maken voor de veertigdagentijdkalender! U kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Denekamp.

Natuurlijk kunt u foto’s uit uw eigen collectie aanleveren zonder te participeren in de activiteiten van de fotoclub.
U/jij kunt de foto's insturen via: veertigdagentijdkalender@pknanloozuidlaren.nl
NB: wanneer u foto’s inlevert, geeft u toestemming voor het gebruik van de foto’s voor de (digitale) kalender op de website van PKN Anloo - Zuidlaren.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2019 PKN Anloo - Zuidlaren