• Start

Laarkerk - Gezocht: Beeld- en beamerbedieners

beamerteam laarkerk zuidlarenWat leuk dat de kerkdienst ook thuis live of op een later moment te bekijken is! Met name ook de gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen vinden het geweldig dat deze mogelijkheid er is. Om dit te kunnen blijven doen zoeken we mensen die het beeld laten zien (beeldregie) en mensen die de powerpoint ‘doorklikken’ (beamerbedieners).

Lijkt het je leuk om op deze manier je steentje bij te dragen bel of app dan naar Nico 06-80124755 (tot 20 augustus) of Henk Jan 06-13680715 (na 20 augustus). En hoe groter de groep hoe beter natuurlijk!

Inzameling en transport van medicijnen voor Oekraïne.

Om jullie op de hoogte te houden een kort berichtje over de inzameling en transport van medicijnen ed. voor Oekraïne.

We hebben weer op een geweldige ondersteuning vanuit onze kerken en vanuit Tynaarlo kunnen rekenen. Zowel in geld als in goederen zijn de giften binnen gekomen.
Bijgaand een afbeelding van de artikelen die zijn ingezameld en ingekocht en die donderdagavond door mijn collega Dmytry Krasutskyy zijn opgehaald voor transport naar Oekraïne.
Met ondersteuning en sponsoring van de Zuidlaarder Apotheek en DA Hoksbergen hebben we weer een scala aan medicijnen, medische gebruiksartikelen, verband, hygiëne- en verzorgingsproducten, EHBO-boxen, slaapzakken, dekens, energie drank, schoeisel, dekens ed. naar de Oekraïne kunnen sturen.
In een woord GEWELDIG, zoals u allen hebt gereageerd op het verzoek.

Hartelijke dank hiervoor.
namens de diaconieën van de Raad van Kerken Zuidlaren

Wim Vrieling – Diaconie Laarkerk

0201

 

Afsluiting van het kerkelijk seizoen '21-'22 en een korte vooruitblik

Op zondag 26 juni jl. had de wijkraad van de Laarkerk aansluitend aan de viering een ‘gemeentelijk bijpraatmoment’ georganiseerd.
Bij de afsluiting van dit kerkelijk seizoen leek het de wijkraad een goed moment om met elkaar terug te blikken op het afgelopen jaar.
Namens de wijkraad nam de scriba ons allen in vogelvlucht mee langs de activiteiten, aanpassingen en veranderingen binnen de Laarkerk. En voor zover mogelijk een sneak preview maken naar het aankomend seizoen.
Tijdens deze terugblik waren er een paar momenten waarop ieder de gelegenheid kreeg om te reageren. Mochten er naderhand zaken zijn waarover u met ons van gedachten wilt wisselen en daar meer tijd voor wilt hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de scriba.

Zowel het rapport van de Denktank [2020]: “Liefde ervaren, liefde doen” als het visiestuk zijn uitgangspunt voor ons handelen. De inhoud en de ideeën uit het Denktankrapport met de conclusies en aanbevelingen vanuit de gemeente zijn vertaald in het ‘visie stuk’ dat door ons allen als een actieplan, gezien kan worden.
De inhoud van deze 2 stukken vormden de onderlegger en waren leidend voor hetgeen in het voorbije jaar is opgezet en uitgevoerd. Eén van de doelstellingen hierbij is: geen papieren tijgers.. maar zet plannen om in actie zodat al deze inspanningen niet in een digitale la blijven liggen en ingehaald worden door de tijd!

De Denktank heeft haar stuk beëindigd met de woorden: “Dat vertrouwen in dit alles een bijzondere kernwaarde is; dat we mensen de ruimte moeten geven om te experimenteren; dat we ons hoofd, bij tegenslag, niet te snel moeten laten hangen; dat het proces tijd kost maar dat we wel moeten zorgen dat het tempo erin blijft …….Met als slotzin: Durf te vertrouwen op de liefde van God, de lessen uit de Bijbel en de liefde van mensen voor elkaar en naar elkaar".

Deze terugblik is dus ons gezamenlijk verhaal als leden van de Laarkerkgemeente.

Per aangereikt thema uit het visiestuk, wordt dus gekeken naar de uitvoering van de plannen en de huidige stand van zaken.
De 7 thema’s zijn: eredienst/viering-gebouw-samenwerking met andere kerken-verbinding-organisatiestructuur-diaconaat en pastoraat. Enkele van de acties kunnen onder meerdere thema’s vallen: zo hebben een aantal diaconale activiteiten, een heel verbindend karakter en verbindende activiteiten kunnen ook een pastorale betekenis hebben.

1. Eredienst/Viering:
1.1 We gebruiken meer het woord ‘viering’ om aan te sluiten bij het huidig taalgebruik en daardoor wellicht gemakkelijker bereikbaar te zijn voor jongere mensen.
1.2 Een voorbeeld van het zoeken naar nieuwe vormen is ‘De viering van de Maaltijd van de Heer’ staande in de kring. Hiermee wordt letterlijk en figuurlijk gestalte gegeven aan ‘Verbinding en Ontmoeting´ als zwaartepunt in de viering.
1.3 De toga van Jelle is van kleur verschoven [niet verschoten door een foutje bij de stomerij..]
1.4 Het afgelopen seizoen is gemeenteleden gelegenheid geboden om een zg. ‘vrije viering’ in te vullen zoals: de dienst van hoop; de viering rondom muziek en beleving en het Joodse achttien gebed.
1.5 De aandacht voor kinderen en jeugd zien we o.a. terug in de ‘Kliederkerk activiteiten’; de gezinsdiensten en de kikkerdiensten.
1.6 Via de beamer worden platen en filmpjes vertoond ter ondersteuning van het gesproken woord.

2. Gebouw:
2.1 Om een aantrekkelijke hoek in de kerkzaal te creëren voor de jonge kinderen en hun ouders zodat ze samen deel kunnen nemen aan de viering, zijn een paar banken uit de kerkzaal verwijderd.
2.2 Uit ons midden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van de binnen- en de buitenruimte van het kerkgebouw. Bij het zoeken naar meer vormen van vieringen en andere activiteiten past een flexibele inrichting van de kerkzaalruimte beter dan de statische opstelling van de rijen vaste kerkbanken.
2.3 We willen graag kerk zijn in en voor het dorp [en samenleving]. Vanuit dit standpunt is het plan om uitstraling van het kerkgebouw aan de Stationsweg toegankelijker en uitnodigend te maken. Voor dorpsgenoten maar ook voor passanten willen we dit realiseren door bijvoorbeeld het plaatsen van een picknicktafel met daarbij een informatie paneel over wat de kerk heeft te bieden.
2.4 Bovenstaande plannen en de financiële gevolgen hiervan worden afgestemd met het college van Kerkrentmeester en met u.

3. Samenwerken met andere kerken:
3.1 In de samenwerking binnen de federatie zijn stappen gemaakt: er zijn initiatieven voor een pilot tot gezamenlijk pastoraat; in de profielschetscie. en in de beroepingscie. hebben de federatiepartners zitting met dezelfde status als de leden van de Laarkerk.
3.2 Dit voorjaar is er een federatieve gemeenteavond georganiseerd over de positieve ervaringen rondom de samenwerking tussen de 3 gemeentes.
3.3 In de laatste Pinksterdienst [georganiseerd door de Raad van Kerken in Zuidlaren] waren alle kerken van Zuidlaren vertegenwoordigd.

4. Verbinding:
4.1 De appeltaart ochtenden zijn succesvol van de grond gekomen.
4.2 Er zouden maaltijden worden georganiseerd voor verschillende groepen: de maaltijden voor ‘alleengaanden’ worden weer gehouden; de maaltijd voorafgaand aan de filmavond heeft een keer plaatsgevonden en er waren veel deelnemers bij het Paasontbijt!
4.3 In mei werden de zondagmiddagbijeenkomsten in een aantal tuinen goed bezocht.
4.4 De pelgrimage rondom Loppersum had een groot aantal deelnemers
4.5 De invoering van de Scipio app, waar we als gemeenteleden ‘ons moment’ kunnen delen.
4.6 De jaarlijkse poetsbeurten van de TT-stoeltjes is met hulp van de Oekraïense vluchtelingen toch gelukt.
4.7 Dit voorbije jaar heeft de wijkraad aansluitend aan de dienst een zogeheten: ‘Gemeente bijpraat moment’ georganiseerd. De wijkraad hoopt hiermee de gemeente op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de mogelijkheid te bieden om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

5. Organisatiestructuur:
5.1 Hierbij het uitgangspunt dat we streven naar een overzichtelijke structuur, die dienstbaar is aan wat we willen zijn. Als wijkraad proberen we lijntjes kort te houden en willen we ruimte geven aan initiatieven vanuit de gemeente
5.2 De pandemie heeft verschuivingen teweeggebracht op allerlei gebieden. De digitale wereld speelt ook een rol in de kerk: we spreken nu over aanwezigheidscijfers en kijkcijfers. Sinds een paar weken kijken we expliciet naar deze getallen om te zien welke dingen zouden kunnen spelen als het gaat om de belangstelling voor de vieringen.
5.3 De ontwikkelingen binnen de federatie spelen een belangrijke rol in de organisatie gericht op de toekomst: dichtbij en verder weg.
5.4 Om de nodige commissies, de wijkraad en verder, te bemensen, is een jaarlijkse klus. We kijken naar wat kan en we doen aanpassingen om het ook mogelijk te maken zoals een gedeeld ambt.

6. Diaconaat:
6.1 Alle activiteiten rondom de voedselbank waar steeds meer een beroep op wordt gedaan
6.2 Daarbij sluit het project: energie- armoede aan waarbij mensen worden ondersteund die vanwege de hoge energiekosten in de problemen dreigen te komen.
6.3 Na de oorlogssituatie in Oekraïne hebben de gezamenlijk kerken de handen in één geslagen en een hulpproject voor de vluchtelingen uit Oekraïne opgezet. Dit is ondergebracht bij de Raad van Kerken.

7. Pastoraat:
7.1 Het initiatief is genomen tot het oppakken van het ‘maatjesproject’.

Naast dit alles is er een profielschets commissie aan het werk gegaan en een beroepingscommissie om een nieuwe predikant aan te kunnen trekken.
Alles op een rij gezet, en waarschijnlijk zijn er ook nog dingen vergeten te vermelden, is er veel werk verzet en lijkt het alsof we weinig gehinderd werden door de corona.

Een diepe buiging en dank aan u allen: meelevend en actief [op welke plek dan ook] in de kerk!

Het thema vanuit de PKN voor dit kerkelijk jaar was: ‘Van U de toekomst …..’

Hoe wij de toekomst in gaan?

  • We gaan verder met de uitwerking van de plannen, ideeën en acties zoals we die hebben opgesteld.
  • De bijpraat momenten voor de gemeenteleden willen we structureel opnemen in het jaarprogramma en deze zullen in de plaats komen van één gemeenteavond. De informatie is actueler en de informatie bereikt wellicht een breder deel van de gemeente. De belangrijke punten zoals de begroting e.d. worden hierin meegenomen.
  • Vier keer per jaar willen we de ‘vrije viering’ invoegen en worden mensen vanuit de gemeente uitgenodigd om deze in te vullen.
  • De ontwikkelingen binnen de federatie zijn geïnventariseerd door Tineke Klei en daar zijn een aantal keuzes uit voortgekomen die richting bepalend zijn.
  • De herinrichting van de kerkzaal en de buitenruimte zullen verder worden uitgewerkt.

Thema voor het aankomend seizoen is: ‘Aan tafel!’ Een uitnodigende uitspraak. Aan tafel - tijdens de maaltijd - samen rond de tafel ……. daar ontstaan mooie gesprekken, daar is gelegenheid tot ontmoeting en daar ontstaat verbinding.

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding
aan tafel jaarthema pkn anloo zuidlaren
Uitleg bij illustratie:
• Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
• Witte lijnen: gebroken brood
• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.


Willa Mulder, scriba Laarkerk

 

Pelgrimage seizoen 2022-2023

pelgrimage pkn anloo zuidlarenVoor het komende seizoen hebben we alvast een aantal data gepland voor het pelgrimeren. Zoals beloofd zouden we in ieder geval naar Nijmegen afreizen. We bezoeken op zondag 23 oktober een ochtenddienst waarin ds. Wouter Slob voorgaat. Na de koffie zal Wouter ons rondleiden in de binnenstad zodat we de sfeer van Nijmegen kunnen proeven. We bezoeken in ieder geval de Kathedraal en natuurlijk zijn er nog een aantal verrassingen in petto. Hierover volgt nog meer informatie, maar het betekent in ieder geval vroeg in de ochtend vertrekken. Mocht u meegaan wilt u dat alvast aan ons doorgeven?
De overige data voor het pelgrimeren zijn zondag 15 januari en zaterdag 15 april. Noteer ze alvast in uw agenda’s.
Hartelijke groet, Wilma de Groot en Triny van der Ploeg

Op zoek naar…

cloud tag vacature predikant laarkerk zuidlarenZoals iedereen weet is er momenteel een vacature voor een predikant(e) binnen de Laarkerk. Hierbij vragen wij aan jou en u om geschikte beroepbare predikanten aan de beroepingscommissie door te geven. Misschien ken jij of kent u iemand waarvan je denkt: 'Die past goed bij de Laarkerk’. Of je komt die predikant(e) tegen tijdens de vakantie. Laat het ons weten.
De profielschets van de nieuwe predikant(e) welke de Laarkerk zoekt staat hier op de website.
Namen van door u geschikt geachte beroepbare kandidaat kunt u per mail voor 1 september sturen naar beroepingscommissie@laarkerk.nl. We vinden het natuurlijk erg leuk om te weten waarom deze kandidaat zo geschikt is.
Lukt mailen niet, bel ons dan gerust.

Namens de beroepingscommissie,
Wout Neutel en Wilma de Groot

Kleintje Rommelmarkt, 24 september 2022

rommelmarkt logoZet het alvast in je agenda: op zaterdag 24 september a.s. van 10.00 – 16.00 uur, houden we een "kleintje rommelmarkt". Het gaat een kleinschalige markt worden, waar de nadruk meer ligt op het samen zijn, dan om veel spullen te verkopen. Meer informatie volgt via de website en samenklank. De rommelmarktcommissie heeft de afgelopen weken contact gehad met veel vrijwilligers en daaruit is gebleken dat de animo om mee te helpen nog steeds onverminderd groot is. Het is daarom dan ook de bedoeling om in het voorjaar van 2023 weer iets groots als voorheen te gaan organiseren. Hoe en op welke wijze, hangt ook een beetje af hoe de kleine-rommelmarkt in september uitpakt dit jaar. We houden jullie op de hoogte.

 De rommelmarktcommissie

Energie armoede

In de publiciteit hebben we kunnen lezen en horen, dat vele gezinnen en alleengaanden door de gevolgen van de verhoging van de energiekosten in financiële problemen zullen raken. De regering heeft hiervoor geldelijke ondersteuning toegezegd. Hoe die ondersteuning er precies uitziet is nog niet duidelijk maar in ieder geval zal het via de burgerlijke gemeente geregeld worden, in ons geval de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. Onze diaconieën willen meewerken om deze nood te helpen lenigen en daar willen we als diaconieën invulling aan geven.
Nu heeft de gemeente Tynaarlo al het een organisatie hiervoor opgezet en kunnen we in Tynaarlo beginnen. De gemeente Aa en Hunze zal later aansluiten.

Hoe? Dat proberen we hier uit te leggen.

“Tynaarlo geeft warmte”.
Er is een goed gesprek geweest met de gemeente Tynaarlo inzake ‘energiearmoede’ en wat wij als diaconieën kunnen betekenen i.s.m. de gemeente.

De gemeente Tynaarlo is inmiddels begonnen de bij hen bekende huishoudens die 120% van het minimum inkomen hebben, €200,- per maand te betalen voor de hogere energiekosten (tot een maximum van €800). Huishoudens kunnen energietoeslag bij het Werkplein Drentsche Aa aanvragen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel huishoudens in de financiële problemen komen en wanneer. (energiecontracten, moment van jaarafrekening etc. is immers voor iedereen verschillend).

 

Vooral het aantal huishoudens dat niet bekend is bij de gemeente en bij andere instanties (net boven het sociaal minimum) is onduidelijk. Middels een duidelijke boodschap op de flyers hoopt de gemeente contact te krijgen met deze groep. Ook krijgt de gemeente rechtstreeks van woningbouwverenigingen en energieleveranciers bericht als er achterstand in betalingen is zodat ze contact kunnen opnemen en hulp aanbieden.
Ook wij willen ons richten op de groep huishoudens, die buiten allerlei regelingen vallen maar wel financieel in de knel komen door onder meer de gestegen energiekosten.
Over hoe wij dit kunnen doen, blijven wij met de gemeente in gesprek.
Er is besloten om in eerste instantie een aantal supermarktbonnen bij de gemeente neer te leggen, zodat zij in noodgevallen een huishouden direct kunnen helpen als er gekozen moet worden tussen het betalen van een rekening en eten kopen.

Zoals in het vorige bericht stond is er een financiële donatie aan de diaconieën gedaan voor dit doel. Dit is echter niet voldoende zoals het er nu uit ziet.
Als u vindt dat uw schouders sterk genoeg zijn en kunt u meehelpen door een bijdrage over te maken naar de diaconie Laarkerk NL73INGB0667596259 of diaconie Dorpskerk NL 94 RABO 0376 0008 21 o.v.v. ‘Tynaarlo geeft warmte’. Ook via de Scipio app kunt u eenvoudig bijdragen.
Er zijn al een aantal donaties gedaan. Hiervoor onze hartelijk dank.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de gesprekken over dit onderwerp.

Namens de diaconieën van PKN kerken in Eelde, Anloo / Zuidlaren en Vries.

Magnuskerk | Anloo

Kerkbrink 1
9467 PH Anloo
Tel. 0592 273 200
E-mail

Laarkerk | Zuidlaren

Stationsweg 159
9471 GP Zuidlaren
Tel. 050 409 3666
E-mail

Dorpskerk | Zuidlaren

Kerkbrink 3
9471 AJ Zuidlaren
Tel. 050 409 5643
E-mail


Inloggen

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nog geen account? Klik op registreer.

Copyright © 2021 PKN Anloo - Zuidlaren